نوروز ایرانی ، تاریخ ایرانی !

نوروز امسال ، سال 3749 زرتشتیان جهان است و چون این تاریخ درست ترین تاریخ ایرانی به یادگار مانده از نیاکان ایرانی ماست پس سال 3749 زرتشتیان بر ایرانیان فرخنده و خجسته باد .

نیایش سال نو ( بخشی از هفتن یشت )

تو را ای اهورامزدا می پرستیم که اَشا را بنیاد نهادی ، آب ها و گیاهان و روشنایی را آفریدی . جهان و و همه ی نعمت ها را نیک آفریدی .

می ستاییم رَوان یَلان و پهلوانان و و مردان و زنان نیک اندیشی که با وجدان نیک بر ضد بدی ها بر می خیزند .

می ستاییم مردان و زنان نیک اندیش و جاودانه را که همواره با اندیشه ی پاک زندگی می کنند و همواره سود رسان هستند .

*

و بخش هایی از گاتها یا سرودهای آسمانی زرتشت که در طی هزاران سال بدون تحریف باقی مانده است با برگردان موبد فیروز آذرگُشسب

وُهوخشترگات هات 51

بند 10

ای هستی بخش دانا ، کسی که کوشش می کند جهان را به گمراهی بکشاند و از اصل راستی و حقیقت دور سازد ، چنین شخصی از تبار زشت کرداران و کوته فکران به شمار می رود . من برای خود و کسان خویش اَشا را به یاری می خوانم و آرزو دارم به سویمان آید و ما را از پاداش نیک برخوردار سازد .

بند 13

به راستی هواخواهان دروغ ، اندیشه ی پویندگان راه راست را پریشان کرده و ایمان آنها را متزلزل می سازند ، ولی در روز واپسین روان آنها بر سر پُل چنپوت به علت کردار و گفتار زشت و انحراف از راه راستی ، آنها را آشکارا سرزنش خواهند کرد .

بند 14

کَرَپان ها هیچ وقت نسبت به دستورات و قوانین الهی توجه ننموده و احترامی نمی گذارند . آنان خدمتگزاران جهان را با کردارهای زشت و آموزشهای نادرست خویش به تباهی می کشانند و سرانجام در نتیجه ی آموزشهای گمراه کننده ، خود نیز به سرای دروغ یا دوزخ اَندر خواهند شد .

 

/ 0 نظر / 44 بازدید