نوروزانه - II

سیزده به در

اول صبح پا شده ، خانم ِ عصمت الملوک

یک من و نیم پودر زده ، به صورت چین و چروک

بس زده نِق به شوهرش ، مغز ِ سرش را کرده پوک

چو با کسی ندارد او ، زِ ابلهی سرِ سلوک

با هفتا هشتا کره خر ، می خواد بره سیزده بدر

به همره عُذرا کچل ، دخترِ آمشَدی نبی

بُقچه نهاده روی سر ، با یک سماور حلبی

خدیجه خُله ، دوان دوان ، به مثل ِ اسب عربی

کول گرفته بچه را ، رُبابه آن نیم وجبی

از عقب ِ خاله قمر ، می خواد بره سیزده بدر

عروس ِ آمشدی صفر ، هنوز تو چرت ِ وافوره

شاباجی شَله ، ربابه کوره ، خوب جورشون با هم جوره

افتاده از دنبال هم ، عَره و عوره و شَنبله غوره

آن یکی پاش توی گیوه و این یکی پاش تو چاقچوره

چادر سیاه کرده به سر ، می خواد بره سیزده بدر

دامن ِ سبزه یک طرف ، آب ِ روان زِ یک طرف

باغ شده زِ خرمی ، همچو جنان زِ یک طرف

آمد و رفت ِ مردم از پیر و جوان زِ یک طرف

از عقب ِ خاله شده ، عمه دوان زِ یک طرف

میان کوچه و گذر ، می خواد بره سیزده بدر

آن پسر ِ آبجی گلین ، که نیست کمتر از مَموش

لگد زده به مادرش ، به مثل ِ قاطر ِ چموش

نه فهم دارد و ادب ، نه عقل دارد و نه هوش

برای خرج ِ یَللَلی ، گرفته پولی از عموش

تخمه خریده تُخم ِ خر ، می خواد براه سیزده به در

گل باجی جون زِ جا به جُم ، که روز ِ باغ و چمنه

از پی ِ گشت هر کسی ، جانب ِ دشت و دمنه

به هر طرف که رو کنی ، باغ پر از مرد و زنه

زن ِ زرنگ در جهان ، چون زن ِ کَل مَم حسنه

که پاشده صبح ِ سحر ، می خواد بره سیزده به در

سید غلامرضا روحانی (1296-1364شمسی)

/ 2 نظر / 38 بازدید
آزاده

سلام و صد سلام و هزاران هزارا سلام بر شما که مطلب سیزده به دری نگاشتید که خوانندگان حظ کنند ای مبتلا به دژاووی مزمن به به مشامی معطر کردیم[گل]